• NL
 • EN
 • Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Algemeen 

  1.1. Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden moet worden verstaan onder:   
  • HRLINKIT BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HRLINKIT (hierna “HRLINKIT”), met maatschappelijke zetel te Goudfazantenlaan 5a, 3001 Heverlee (België), ingeschreven onder ondernemingsnummer 0474.404.927.
  • HRLINKIT Diensten: consultancy diensten, software ontwikkeling-, integratie-, implementatie, SaaS en supportdiensten.
  • Klant: Iedere onderneming die gebruik wenst te maken van HRLINKIT Diensten.
  • Opdracht: de omschrijving van de HRLINKIT Diensten en van het resultaat dat de Klant mag verwachten zoals beschreven in de offerte van HRLINKIT. 
  • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van HRLINKIT.
  • Website: https://www.hrlinkit.com
    1.2. De Klant en HRLINKIT worden collectief Partijen en individueel Partij genoemd.   

  2. Samenwerking

  2.1. Tijdens een intakegesprek zal de Klant alle noodzakelijke en nuttige informatie overmaken die HRLINKIT in staat stelt een offerte op te maken en de Opdracht te beschrijven. Alle informatie die niet is overgemaakt en verwachtingen die niet zijn meegedeeld door de Klant, maken geen deel uit van de Opdracht.   2.2. De samenwerking komt pas tot stand na ondertekening door de Klant van de door HRLINKIT overgemaakte offerte. Elke offerte kan door HRLINKIT worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de Klant en vervalt automatisch na dertig (30) kalenderdagen (tenzij anders vermeld op de offerte).   2.3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en maken integraal deel uit van de offerte. De Klant verzaakt aan elke toepassing van de bepalingen van zijn voorwaarden.   2.4. Partijen verklaren dat zij voor ondertekening van de offerte voldoende de tijd hebben genomen om informatie tussen elkaar uit te wisselen en de nodige vragen te stellen.   2.5. De HRLINKIT Diensten starten op het tijdstip zoals bepaald door Partijen in de offerte. Als geen tijdstip is bepaald, dan zullen de HRLINKIT Diensten hun aanvang vinden conform de planning van HRLINKIT en een timing die redelijkerwijze mag verwacht worden in de sector waarin HRLINKIT actief is.  

  3. Testen en validatie

    3.1. HRLINKIT spant zich in om overeenkomstig de offerte over te gaan tot het testen van de Opdracht. De Klant verbindt zich ertoe tijdig en op een volledige en gestructureerde manier feedback te geven.    3.2. Behoudens andersluidend akkoord, vinden testen eerst plaats in een testomgeving en nadien in de productieomgeving van de Klant.   3.3. De Klant kan de aanvaarding van de Opdracht uitsluitend weigeren ingeval testen aantonen dat het resultaat van de Opdracht niet overeenstemt met de essentiële specificaties van de Opdracht.    3.4. Als de Klant nalaat te reageren binnen tien (10) werkdagen nadat de testresultaten  van de project validatie werden overgemaakt, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan en het resultaat van de Opdracht te hebben aanvaard/gevalideerd.  

  4. Garantie op maatwerk

    4.1. Na aanvaarding heeft de Klant gedurende een periode van één (1) maand recht op garantie op maatwerk, d.w.z. deze specifieke ontwikkelingen die door HRLINKIT in opdracht van de Klant werden gedaan.   4.2. Gebreken in het maatwerk die door Klant binnen deze garantieperiode schriftelijk worden gemeld en die hun oorzaak vinden bij HRLINKIT, zullen kosteloos worden behandeld.   4.3. Gebreken in het maatwerk die door de Klant buiten deze garantieperiode schriftelijk worden gemeld (ook al zouden ze tijdens de garantieperiode zijn ontstaan), zullen uitsluitend worden behandeld na ondertekening van een service level agreement met HRLINKIT, dan wel betaling van de dan geldende supporttarieven.   4.4. Gebreken die ontstaan ten gevolge van (i) aanpassingen die de Klant of derden hebben uitgevoerd, (ii) interferenties met andere hardware en softwaretoepassingen, (iii) verkeerd gebruik door de Klant, (iv) slecht werkend internet, servercapaciteit of elektriciteitsvoorziening, (v) beveiligingsmaatregelen, software of firewalls, vallen niet onder de garantie op maatwerk.  

  5. Aanpassingen

    5.1. Tenzij andersluidend akkoord tussen de Partijen staat HRLINKIT niet in voor het bewaren van het bronmateriaal, data en informatie die door de Klant werd verschaft bij het begin van de Opdracht.    5.2. Als de Klant na validatie en oplevering in de productieomgeving aanpassingen wenst uit te voeren aan het resultaat van de Opdracht, dan zal de Klant onder de service level agreement een change request indienen bij HRLINKIT. Change requests zullen worden afgehandeld overeenkomstig de voorwaarden, procedure en vergoedingen zoals bepaald in de service level agreement, of bij gebreke hieraan zoals bepaald in een daartoe opgestelde offerte.   5.3. Change requests zullen enkel behandeld worden als het technisch mogelijk is voor HRLINKIT om de gevraagde aanpassingen door te voeren.  

  6. Betaling

    6.1. Alle betalingen gebeuren conform de prijsafspraken zoals gemaakt in de offerte. 
    • HRLINKIT Diensten die in regie wordt uitgevoerd, worden gefactureerd op het moment van oplevering of op het einde van iedere maand, dit naar keuze van HRLINKIT. 
    • HRLINKIT Diensten die tegen een vast bedrag worden uitgevoerd, worden gefactureerd op de momenten zoals bepaald in de offerte en bij gebreke aan enige regeling: dertig (30%) bij ondertekening van de offerte, veertig procent (40%) na het uitvoeren van de testen in de testomgeving en dertig procent (30%) na het uitvoeren van de testen in de productieomgeving.
    6.2. Alle taken die HRLINKIT dient te vervullen op verzoek van de Klant buiten de Opdracht zullen worden beschouwd als meerwerk. Meerwerk wordt door HRLINKIT gefactureerd aan de Klant in regie.   6.3. De betalingen waarvan sprake in de offerte omvatten uitsluitend de vergoeding van HRLINKIT voor enige geleverde prestaties. Deze vergoeding omvat geen:
    • De kosten voor enig meerwerk, waaronder wordt verstaan: het uitvoeren van enige diensten die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van informatie, vragen, instructies van de Klant die niet op tijdstip van ondertekening door HRLINKIT waren gekend, het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van het afwijken of aanpassen van de technische of functionele specificaties (of enige iteraties desbetreffend), het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van gewijzigde normeringen of regelgeving, het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van een onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten van derden.
    • De kosten die het gevolg zijn van tekortkomingen van de Klant, waaronder kosten verbonden met verloren tijd of materiaal, het laattijdig annuleren van afspraken of het niet nakomen van haar taken.
    • De kosten verbonden met certificatie, keuring of testen door derden.
    • De kosten van verplaatsingen, verblijf in binnen- of buitenland en verzending.
    • De kosten van enige support door HRLINKIT na het einde van de Opdracht.
    • De kosten van enige licenties op software van derden.
    6.4. Alle betalingen zullen geschieden in EUR. De prijzen zijn netto, BTW niet inbegrepen.   6.5. HRLINKIT heeft het recht haar prijzen jaarlijks en zonder voorafgaand akkoord van de Klant te herzien op basis van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Enige andere prijsherzieningen zullen minstens negentig (90) kalenderdagen voorafgaand aan de prijsherziening schriftelijk worden gecommuniceerd door HRLINKIT aan de Klant.   6.6. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen Partijen dienen facturen geprotesteerd te worden door de Klant binnen acht (8) kalenderdagen na datum van ontvangst van de factuur. De facturen zijn uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest opbrengen van acht procent (8%) per jaar pro rata berekend vanaf de vervaldag tot de betaling van het volledige bedrag. De Klant kan geen schuldvergelijking inroepen.   6.7. In geval van niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, zal de Klant zonder enige voorafgaande aanmaning alle kosten en erelonen dragen die het gevolg zijn van de inning van enige openstaande schuld, dit met een minimum van tweehonderdvijftig (250) EUR.  

  7. Opschortingen

    7.1. HRLINKIT heeft het recht om de Opdracht of de voortzetting ervan op te schorten:
     • Ingeval de Klant nalaat om te betalen;
     • Ingeval er geen enkele feedback komt van de Klant die noodzakelijk is voor HRLINKIT;
     • Indien het HRLINKIT toeschijnt dat het krediet van de Klant aangetast wordt, bijvoorbeeld wanneer er gerechtelijke maatregelen genomen worden tegen die Klant en/of wanneer er zich zaken voordoen die de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen bemoeilijken of onmogelijk maken.
  7.2. De opschorting van enige verplichtingen doet geen afbreuk aan het recht van HRLINKIT om de samenwerking te beëindigen of om enige schadevergoeding te eisen.   7.3. Enige voorschotten, gedeelte van de prijs, door de Klant betaald, kunnen aangewend worden tot compensatie van de door HRLINKIT geleden schade wegens wanprestatie of andere aan HRLINKIT verschuldigde sommen.  

  8. Beëindiging

    8.1. Overeenkomsten die tussen Partijen zijn aangegaan voor een bepaalde Opdracht of een bepaalde duurtijd, kunnen niet door de Partijen voortijdig worden beëindigd.   8.2. In geval van een ernstige tekortkoming door een Partij aan haar verbintenissen (zoals onder andere het laattijdig betalen, het weigeren mee te werken aan testen en validatie, etc.) die niet geremedieerd wordt binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan enige rechten om een schadevergoeding te eisen.   8.3. De wil tot ontbinding zal genoegzaam blijken uit het feit van het versturen van een aangetekende brief die daarvan melding maakt.   8.4. Indien de Klant bij beëindiging van de samenwerking ondersteuning vraagt (zoals onder andere het exporteren van data, het overdragen van een dienst naar een derde partij, etc.), dan zal HRLINKIT deze ondersteuning uitsluitend bieden (i) indien alle openstaande facturen zijn betaald en (ii) na voorafgaande betaling van de te leveren prestaties.  

  9. Intellectuele eigendom

    9.1. De Partijen erkennen dat zij elk eigenaar blijven van hun respectieve intellectuele eigendomsrechten. Er vindt geen enkele overdracht plaats van enige intellectuele eigendomsrechten tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen.   9.2. Behoudens enig andersluidend akkoord draagt HRLINKIT geen ontwikkelingen en daarbij horende broncode) in eigendom over aan een Klant, maar geeft HRLINKIT aan de Klant een gebruiksrecht onder een licentie- of subscriptie overeenkomst.   9.3. De Klant verbindt zich ertoe enige ontwikkelingen of software van HRLINKIT niet te decompileren, reverse engineeren of op andere wijze de structuur, opbouw, werking, algoritmes en taal van de software te trachten achterhalen.   9.4. De Klant is verantwoordelijk voor enige data of informatie die bezorgd worden aan HRLINKIT om te gebruiken of te verwerken in het resultaat van de Opdracht. De Klant vrijwaart HRLINKIT voor enige vorderingen van derden met betrekking tot aangeleverde data of materiaal.    9.5. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat door de Klant. HRLINKIT doet geen voorafgaand onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen gelden en is niet verantwoordelijk indien het resultaat van de HRLINKIT Diensten inbreuk zou maken op enige rechten van derden.   9.6. De Klant erkent dat het inherent is aan de activiteit van HRLINKIT om gebruik te maken van bestaande kennis en doorheen allerhande opdrachten kennis op te bouwen. Deze kennis of know-how blijft, is en wordt de eigendom van HRLINKIT.  

  10. Vertrouwelijkheid

    10.1. HRLINKIT verbindt zich ertoe de data en informatie van de Klant vertrouwelijk te behandelen dit voor vijf (5) jaar vanaf de openbaarmaking en ten minste voor een duurtijd van vijf (5) jaar vanaf ondertekening van een overeenkomst. HRLINKIT zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de data en informatie van de Klant te beveiligen tegen enige openbaarmaking, dit rekening houdend met de stand der techniek.   10.2. Indien de data van de Klant persoonsgegevens van derden omvat, dan verbindt de Klant zich ertoe HRLINKIT te informeren over welke persoonsgegevens door HRLINKIT dienen te worden verwerkt. Partijen verbinden zich ertoe desbetreffend een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen.   10.3. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en persoonlijk beheer van enige gebruikersnamen en paswoorden die verbonden zijn met het gebruik van enige software of Diensten van HRLINKIT.   10.4. De Klant verbindt zich ertoe informatie van HRLINKIT over businessmodellen, marktpositionering, technische innovaties, systeemwerkwijzen, software specificaties, software architectuur, software broncodes, paswoorden, strategische, financiële, leveranciersinformatie, product roadmaps, handelsgeheimen en enige informatie over intellectuele eigendomsrechten vertrouwelijk te behandelen, dit voor vijf (5) jaar vanaf de openbaarmaking en ten minste voor een duurtijd van vijf (5) jaar vanaf ondertekening van een overeenkomst.   10.5. Handelsgeheimen (zoals onder andere broncode van software van HRLINKIT) blijven vertrouwelijk zolang deze vertrouwelijke Informatie als handelsgeheim wordt beschouwd, en dit ongeacht voormelde duurtijd.   10.6. Na het afronden van de Opdracht heeft HRLINKIT het recht om de Opdracht als referentiecase te vermelden voor marketingdoeleinden.  

  11. Levertermijnen

    11.1. De HRLINKIT Diensten starten op het tijdstip zoals bepaald door Partijen in de offerte.   11.2. De levertermijn loopt nooit tijdens collectieve verlofperioden of wettelijke feestdagen van HRLINKIT, noch wanneer de levering verhinderd wordt door overmacht.   11.3. De in de offerte genoemde levertermijnen en planning zijn een best mogelijke raming. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, een annulering van de Opdracht of enige schadevergoeding.   11.4. Als de Klant de HRLINKIT Diensten niet aanvaardt op het ogenblik dat zij ter beschikking worden gesteld of geleverd, is HRLINKIT desalniettemin gemachtigd betaling van de factuur te vorderen.  

  12. Support

    12.1. Support maakt geen deel uit van de Opdracht, behoudens andersluidende afspraak tussen Partijen in een offerte of in een daartoe ondertekende service level agreement of subscriptie overeenkomst.    12.2. HRLINKIT kan schriftelijk akkoord gaan om onder bepaalde voorwaarden op aanvraag van de Klant dit onderhoud te doen, al dan niet door middel van onderaannemers.   12.3. HRLINKIT zal geen enkele verplichting hebben om enige support te leveren wanneer een gebrek niet kan worden gereproduceerd.   12.4. HRLINKIT is niet verplicht enige updates of upgrades uit te voeren. Desalniettemin, indien HRLINKIT een update of upgrade nodig acht om een gebrek op te lossen, dan kan de Klant deze update of upgrade niet weigeren.   12.5. Supportdiensten uitgevoerd door HRLINKIT zijn inspanningsverbintenissen. HRLINKIT is niet aansprakelijk voor enige verminderde werking van softwaretoepassingen of processen.   12.6. De Klant zal HRLINKIT, diens personeel of onderaannemers, tijdig en volledig informeren over enige veiligheidsvoorschriften die gelden op de werkplaats van de Klant.  

  13. Personeel 

    13.1. Het personeel van HRLINKIT staat nooit onder het gezag en toezicht van de Klant.    13.2. HRLINKIT is verantwoordelijk voor haar personeel tijdens de uitvoering van een Opdracht. HRLINKIT is evenwel niet verantwoordelijk voor enig bedrog, fraude of criminele feiten die zonder instructie of medeweten van HRLINKIT worden gepleegd bij de Klant.   13.3. HRLINKIT heeft het recht om personen die meewerken aan een Opdracht te vervangen door andere personen met gelijkaardige ervaring en competenties.   13.4. De Klant verbindt zich ertoe het personeel van HRLINKIT niet af te werven, noch te benaderen of bemiddelen met het oog op afwerving, dit tijdens de duur van de samenwerking en voor een periode van één (1) jaar nadien. Enige inbreuk op deze bepaling leidt tot schade in hoofde van HRLINKIT die begroot wordt op zes (6) maanden de bruto vergoeding van de betrokken persoon.  

  14. Aansprakelijkheid

    14.1. HRLINKIT is niet aansprakelijk voor enig gebruik, enige exploitatie of commercialisatie door de Klant van het resultaat van de Opdracht, noch is HRLINKIT aansprakelijk voor enige voorzienbare schade die zou voortvloeien uit het gebruik, de exploitatie of commercialisatie van het resultaat van de Opdracht, behoudens ingeval van opzet of bedrog.   14.2. Voor zover als nodig, is de contractuele aansprakelijkheid van HRLINKIT onder de Opdracht of de overeenkomst beperkt tot enige vergoeding die door de Klant aan HRLINKIT werd betaald, dit met een maximum van vijftig duizend (50.000) EUR.   14.3. HRLINKIT is niet verantwoordelijk voor enige onrechtstreekse schade, zoals onder andere schade aan andere goederen van de Klant, verlies van een kans of verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de Klant, winstderving, daling van omzet, verminderde efficiëntie, verlies van klanten, verlies van data, etc.   14.4. HRLINKIT is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade veroorzaakt:
    • indien niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het productie brengen van enig dienst aanwezig waren;
    • ingeval HRLINKIT gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
    • als gevolg van de overeenstemming met dwingende voorschriften uitgaande van de overheid;
    • als gevolg van het gebrekkig functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding, of eender welke andere dienst, infrastructuur of hosting waarover HRLINKIT geen controle heeft;
    • door defecten in de hardware of software die de Klant gebruikt in combinatie met het resultaat van de HRLINKIT Diensten;
    • door virussen, trojan horses of bugs in de hardware of software die de Klant gebruikt en niet door HRLINKIT werd geleverd of ter beschikking gesteld;
    • door hacking, phishing, pharming of enige andere criminele handeling waardoor een software wordt geblokkeerd of misbruikt;
    • door fouten of nalatigheden van de Klant, of enige derde, waaronder onder andere foutieve instructies, foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties aan enige hardware of software;
    • door een gebruik door de Klant of enige derde dat in strijd is met het doel waarvoor de HRLINKIT Diensten bestemd zijn, met geldende regelgeving, waaronder in het bijzonder, zonder exhaustief te zijn enige veiligheidsvoorschriften, inbreuk op privacy regelgeving, etc.;
    • door de tussenkomst van een niet door HRLINKIT erkende of gecertificeerde derde;
    • door de producten en diensten van derden, de wijze waarop deze worden aangeboden, verkocht, verhuurd, gebruikt, geleverd of uitgevoerd.
  14.5. De Klant zal HRLINKIT vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van enig gebrek of schade voortvloeiende uit de omstandigheden zoals hiervoor opgesomd.  

  15. Overmacht

    15.1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der Partijen voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst of Opdracht, niet aan hen kunnen worden toegerekend en de uitvoering van de Opdracht verhinderen zoals daar zijn: oorlog, terrorisme, politieke onrust, staking, embargo, overheidsbeslissingen, natuurrampen, brand, inbeslagneming, beperkingen in energie, telecommunicatie en internet, pandemieën, onverwachte en langdurige ziekte van essentiële personen van HRLINKIT etc.   15.2. De Partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere Partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.   15.3. Indien de overmacht situatie bij één der Partijen langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen zal de overeenkomst door de andere Partij kunnen beëindigd worden bij aangetekend schrijven zonder enige vergoeding (met uitzondering van vergoeding van prestaties die voorafgaand aan de overmacht werden geleverd) verschuldigd te zijn.   15.4. Het bestaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid uit hoofde van de niet-uitvoering van de overeenkomst tijdens de overmacht situatie, zowel van HRLINKIT als van de Klant. Desalniettemin zal de Klant overgaan tot betaling van alle geleverde diensten voorafgaand aan de datum van kennisgeving van het intreden van een omstandigheid van overmacht.  

  16. Persoonsgegevens van de Klant

    16.1. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens van haar eigen werknemers die betrokken zijn in een Opdracht, zullen door HRLINKIT uitsluitend worden verwerkt in het kader van een normale uitvoering van een Opdracht en het normaal beheer van het klantenbestand, administratie en boekhouding.    16.2. Mochten de persoonsgegevens worden verwerkt om de Klant te informeren over de diensten van HRLINKIT, dan zal de Klant zich daartoe kunnen inschrijven, dan wel kosteloos verzetten tegen enige verwerking van zijn persoonsgegevens door HRLINKIT een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per e-mail aan privacy@hrlinkit.com.   16.3. De Klant kan steeds om mededeling, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per mail met HRLINKIT contact op te nemen.  

  17. Varia

    17.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en maken integraal deel uit van de offerte van HRLINKIT. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met specifieke bepalingen van (i) een service level agreement, (ii) een licentie- of subscriptie overeenkomst en/of (iii) verwerkingsovereenkomst. Ingeval van enig conflict tussen de offerte en de Algemene Voorwaarden, heeft de offerte voorrang. Ingeval van enig conflict tussen de specifieke bepalingen en de Algemene Voorwaarden, hebben de specifieke bepalingen voorrang.   17.2. De rechten en verplichtingen van Partijen kunnen niet worden overgedragen aan enige derde partij of verbonden onderneming behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord tussen Partijen. Dit laat onverlet het recht van HRLINKIT om gebruik te maken van zelfstandige dienstverleners of onderaannemers, dan wel het recht van HRLINKIT om enige activiteit over te dragen aan een derde overnemer.   17.3. De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden onverlet.   17.4. Enkel de Algemene Verkoopwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De vertalingen zijn enkel opgesteld door HRLINKIT voor de verstaanbaarheid van de Klant.   17.5. De overeenkomst wordt exclusief beheerst en is opgesteld naar Belgisch recht.    17.6. In geval van betwisting, zijn exclusief de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van HRLINKIT gevestigd is, bevoegd.     Versie 18 februari 2021